အဆင့္ ၁. KeyCall IP ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုရယူျခင္း

ပုံစံကိုျဖည့္စြက္ၿပီးေနာက္, သင္၏ KeyCall IP ဖုန္းနံပါတ္ကို ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ link တစ္ခုပါ၀င္ေသာအီးေမး(လ္)ကို သင္လက္ခံရရွိပါလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဆီမွ နံပါတ္ ၁၁ လုံးပါရွိေသာ ကိုယ္ပိုင္ KeyCall IP ဖုန္းနံပါတ္ကို အီးေမး(လ္)ျဖင့္ ပို႔ေပးပါမည္။

အဆင့္ ၁. KeyCall IP ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုရယူျခင္း

အဆင့္ ၂. Softphone ကို download ရယူျခင္း

အဆင့္ ၃. Softphone ကိုသြင္းျခင္း

အဆင့္ ၄. Softphone ကို Setup ျပဳလုပ္ျခင္း

အဆင့္ ၅. သင္၏ KeyCall IP ဖုန္းနံပါတ္ကိုမွတ္ပုံတင္ျခင္း

send content to your friends

        

How to make a call

 


  KeyCall for iPhone

KeyCall IP ဖုန္းနံပါတ္ရယူရန္အတြက္ ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္စြက္ေရးသြင္းပါ

*
* ၆ ~ ၁၀ စာလုံး
*
*
*
တယ္လီဖုန္း/မိုဘိုင္း(လ္) *
ႏိုင္ငံ *

( * ျဖည့္စြက္ရန္ )

 
Youtube Video :